GENEL BİLGİLER

Türkiye’nin üretim ve enerji verimliliği düzeyi ve son on yılda gösterdiği ekonomik büyümeye ilişkin olarak Ticaret ve Sanayi Odalarının, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların fizibilite raporları ve yapılan akademik çalışmalar dikkate alındığında; imalat sanayinde verimlilik oranlarının artırılması, enerji verimliliği, eko-verimlilik ve sürdürülebilir üretim yönünde bir ihtiyaç olduğu ve verimliliğin artırılmasının Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı görülmektedir. Verimlilik strateji eylem planında da gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların kamu-üniversite ve sanayi üçgeninde yürütülmesi sürecinde önemli bir rol oynaması amacıyla; üniversitemizde “Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM)” kurulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi’nin sanayi yoğun bir bölgede bulunması nedeniyle, enerji ve hammadde başta olmak üzere üretim kaynaklarının verimli kullanımına yönelik olarak ülke ekonomisi, çevrenin korunması ve toplumsal refah ve istihdama katkı bakımından yapılacak verimlilik çalışmalarının önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenmektedir.

Hemen her sektördeki işletmelerde girdi olarak kullanılan hammadde, enerji, makine, işgücü, yönetim kaynaklarıyla, üretilen mal ve/veya hizmetler arasındaki ilişki olarak açıklanabilen verimlilik; toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin en önemli anahtarıdır. Verimlilik artışı; rekabet gücü, pazar payı, istihdam düzeyi, ihracat ve sürdürülebilir büyüme gibi ülke ekonomisine ve kalkınmasına olumlu katkı sağlayacak tüm faktörlerle de direk ilişkilidir. Makro seviyede ülke açısından, mikro seviyede işletmeler açısından verimliliğin düşük olması; mevcut kaynakların iyi kullanılmadığını gösterir. Tüm ülkeler için kaynakların sınırlı olduğu düşünüldüğünde de, verimliliğin önemi ortaya çıkmaktadır.

Verimlilik; enerji verimliliği ekseninde değerlendirildiğinde ve Türkiye’de ve dünyada enerji alanında yapılan yatırımlar düşünüldüğünde; enerjinin verimli kullanılmasının önemi açıkça görülebilir. Yapılan analizler ve karşılaştırma çalışmaları ülkemizdeki üretim ve hizmet sektöründeki ekonomik faaliyetler ve yaşam standardı için harcanan enerjinin azaltılabilmesinde ciddi boyutta bir potansiyelin varlığını teyit etmektedir.

Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin; genel çerçevede; eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme ve proje uygulama, teknik destek/danışmanlık ve uluslararası kuruluşlarla; işbirliği, proje, çalıştay vb. gibi faaliyetleri gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. TRAVİM’in başlıca faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

  • Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik artırma programları gerçekleştirmek ve projeler yürütmek
  • Verimliliği artırma ve temiz üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,
  • Ülke genelinde ve bölgesel bazda üniversite ve sanayi arasındaki özellikle verimlilik ekseninde verimlilik arttırma ve Ar-Ge çalışmaları ve işbirlikleri yürütmek, bu çalışmaların ve işbirliklerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
  • Bölgesel ve sektörel bazda sanayide enerji verimliliği ve üretimde verimlilik oranlarının tespit edilmesine yönelik saha araştırmaları ile mevcut durum analizi gerçekleştirmek, saha araştırmalarından elde edilen verileri istatistiksel olarak analiz etmek, elde edilen sonuçların bilimsel rapor formatında paylaşılmasını sağlamak ve sonuçları bilimsel toplantılarda sunmak, tartışmak ve konuya odaklanmayı artırmak,
  • Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için, disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde olmak ve teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik işbirlikleri ile iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,
  • Bilimsel ve akademik bakış açısıyla, imalat sanayi işletmelerinde, verimlilik özelinde sorunların tespit edilmesine ve verimliliğin ve rekabetçiliğin arttırılması amacıyla çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak fonlarla eğitim, danışmanlık ve araştırma projeleri yürütmek, projelerden elde edilen sonuçları işletmelerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve bilimsel toplantılarda sunmak,
  • Enerji ve üretimde verimlilik çalışmalarının projelendirilmesi aşamasında sanayicilere ve üniversite personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Verimlilik alanında başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrübelerini NKÜ’nün tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek,
  • Gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık ve araştırma projelerinde NKÜ tam ve yarı zamanlı öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin aktif görev almasını sağlamak ve böylece sahip olunan teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesine ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.